Pieteikties programmai

Konkurss

Latvijas valsts augstākās izglītības iestāžu pasniedzējiem uz starptautiskām apmācībām augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei Ņujorkas štata Bufalo universitātē, ASV

 

 NOLIKUMS

Vispārīgie noteikumi

 • Dalībnieku atlases nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka dalībnieku atlases kārtību Latvijas valsts augstākās izglītības iestāžu pasniedzējiem “Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla starptautiskas mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei un zināšanu pārnesei” RTU projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) (turpmāk tekstā – projekts) ietvaros.
 • Apmācību mērķis – celt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti Latvijā, nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei Ņujorkas štata Bufalo universitātē, ASV.
 • Apmācību atlases komisija – komisija, kura atlasa un apstiprina pasniedzējus dalībai apmācību programmā (turpmāk tekstā – Komisija);
 • Dalībnieku atlases konkursu organizē un administrē Rīgas Biznesa skola (turpmāk tekstā – RBS)

Pieteikšanās

 • Pieteikšanās apmācībām notiek konkursa kārtībā piesakoties apmācībām projekta mājaslapā: https://buffalotraining.lv/pieteikties/.
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņi:
  • 2021. gada gada 21. jūnijs apmācībām, kuru realizācija paredzēta 2021. gada 20. augusta – 2021. gada 21. decembrim (datumos var būt izmaiņas ar 5-10 dienu starpību);
  • 2021. gada gada 1. oktobris apmācībām, kuru realizācija paredzēta 2022.gada 24. janvāra – 2022. gada 21. maijam (datumos var būt izmaiņas ar 5-10 dienu starpību).
  • Latvijas valsts augstākās izglītības iestādes var nominēt savus pasniedzējus apmācībām.
 • Pasniedzējs, kurš vēlas pieteikties apmācībām, jābūt ieguvušam:
  • vismaz EKI 7. līmenim atbilstošo izglītību (maģistra grādu);
  • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:
  • CV,
  • motivācijas vēstule,
  • eseja par savu pedagoģiskā darba pieredzi, pieeju un mērķiem (teaching statement), kurā norāda studiju kursus vai jomas, uz kurām pretendē pretendents.

Pieteikumu vērtēšana

 • Kandidātu novērtēšanai Rīgas Biznesa skola, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija izveido apmācību atlases komisiju.
 • Pretendentu pieteikumi tiek vērtēti pēc viņu CV, motivācijas vēstulēm, sarunām un konsultācijām ar viņu institūciju pārstāvjiem pēc šādiem kritērijiem:
  • pedagoģiskā pieredze un/vai potenciāls (gados/skaitā) palielināt apmācāmo studentu skaitu/nosegt jaunas IT saistītas jomas;
  • diversifikācija:
   • pa jomām – vismaz viens kandidāts katrā no grupām no dažādām specialitātēm;
   • pa institūcijām – vismaz viens kandidāts no dažādām akadēmiskajām institūcijām, ja pieteikušies;
  • institucionālā rekomendācija;
  • riski – reputācijas, emigrācijas, latviešu valodas utt.
 • RBS informē kandidātus par pieņemto lēmumu, nosūtot elektronisku vēstuli uz pieteicēja elektroniskā pasta adresi, kas norādīta pieteikumā.

Apmācību atlases komisija

 • Komisijas sastāvs:
  • viens Latvijas Universitātes pārstāvis;
  • viens Rīgas Tehniskā universitātes pārstāvis;
  • viens Ekonomikas ministrijas pārstāvis;
  • viens Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;
  • viens Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvis.
 • Komisijas sastāvu vada RBS direktors, kurš ir arī komisijas priekšsēdētājs.
 • Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 (vai divas trešdaļas) pārstāvji. Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo pārstāvju atklātu, vienkāršu balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaists, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
 • RBS organizē Komisijas sēžu norisi.
 • Komisijas sēdes ir slēgtas.

Citi noteikumi

  Gadījumā, ja Jums ir jautājumi lūdzu sazināties ar mums.

  Mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk. Raksti mums un saņem konsultāciju.

  SAZINĀTIES AR MUMS